Regnbågens tecken

Idag ser vi allt oftare regnbÃ¥gsflaggan när vi är ute pÃ¥ stan. Taxibilar kan vara märkta med den, liksom affärer, restauranger och caféer. När det ordnas med pridefestivaler kan stadens offentliga bussar ha denna flagga. I Uppsala hänger flaggan i polishusets entré. Detta för att markera att här är vi â€homovänligaâ€, d.v.s. vi accepterar den homosexuella livsstilen och anser den likvärdig den traditionella familjen. Som varje läsare nog vet har gayrörelsen eller de homosexuella organisationerna gjort regnbÃ¥gen till sin speciella symbol.

Sedan länge har regnbågen dock haft en helt annan innebörd för miljarder av människor. Gayrörelsens anammande av regnbågen som symbol är ingenting mindre än ett försök till fräck kapning av ett redan etablerat tecken, med helt annan innebörd.

Regnbågen i Bibeln

När Noa och hans familj tillsammans med alla djuren tack vare arken hade överlevt den stora floden satte Gud regnbågen på skyn som ett förbundstecken. Innebörden är att när Gud ser regnbågen, skall Han tänka på förbundet som Han slutit med mänskligheten och alla levande varelser, så att Han inte mer låter vatten utplåna livet på jorden (1 Mos. 9:14-17). På så vis tänker den kristne på Guds trofasthet, godhet och tålmodighet varje gång han ser regnbågen på himlen.

Regnbågen är ett mångfärgat spektrum och det är lite vanskligt att säga exakt hur många färger den består av, annat än att den är röd ytterst och violett innerst. Men ofta räknar man med rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och vilolett, d.v.s. sju färger. Detta är för en kristen mycket passande eftersom talet sju har en alldeles speciell innebörd i den Heliga Skrift. Enbart i Uppenbarelseboken förekommer talet sju inte mindre än femtiofyra gånger. Det är talet för Guds uppenbarelsegärningar och de heliga ordningarna, d.v.s. talet för Guds förbund med mänskligheten. Så läser vi tex. om de sju församlingarna (Upp. 2-3), de sju stjärnorna (Upp. 1:16, 20) och de sju ljusstakarna (Upp. 1:12-13, 20).

Varför är just talet sju förbundstalet? För att förstÃ¥ det behöver vi veta innebörden ocksÃ¥ av tvÃ¥ andra tal: tre och fyra, som tillsammans bildar sju. Tretalet är Guds tal: Gud omtalas som den som â€(för det första) är, och som (för det andra) var, och som (för det tredje) kommer†(Upp. 1:4 och 8). Ännu viktigare är att Gud är treenig.

Fyrtalet är skapelsens tal. Därför deltar fyra grupper av skapade varelser i den fyrfaldiga lovprisningen inför Gud och Lammet (Upp. 5:13-14) och människosläktet omnämns flera gånger i fyra kategorier: folkslag, stammar, länder och språk (Upp. 5:9; 7:9; 11:9 o.s.v.). Naturen indelas i fyra klasser: himmel, jord, hav och floder/vattenkällor (Upp. 8:7-12; 16:2-9). Jorden sägs ha fyra hörn (Upp. 7:1, 20:8).

Talet för Gud är alltså tre och talet för världen fyra. När Gud träder i förbund med världens människor blir resultatet sju, eftersom tre plus fyra blir sju. Regnbågen med dess sju färger är därför ett mycket passande tecken på förbundet. När Johannes fick blicka in i den himmelska tronsalen såg han Herren Gud sitta på tronen, varifrån all makt utgår, omgiven av en regnbåge (Upp. 4:3). I allt som Herren gör med världen är Han omgiven av tecknet på sitt förbund och sin trofasthet.

Vi kan gÃ¥ ännu längre i vÃ¥rt begrundande av regnbÃ¥gen. Jesus säger att skrifterna vittnar om Honom (Joh. 5:39). PÃ¥ vilket sätt vittnar dÃ¥ regnbÃ¥gen om Honom? Hesekiel beskriver i sin himmelska syn hur en gestalt som sÃ¥g ut som en människa satt pÃ¥ tronen. Denna människogestalt var omgiven av ett sken som sÃ¥g ut som â€bÃ¥gen i skyn en regnig dag†(Hes. 1:28). Det är förstÃ¥s Guds evige Son, som ocksÃ¥ är Människosonen, som Hesekiel sÃ¥g. Jesus är alltsÃ¥ speciellt förbunden med regnbÃ¥gen. Det är för Hans skull som Gud är nÃ¥dig och inte lÃ¥ter hela världen gÃ¥ under i ett ögonblick. Det är för Hans skull som Gud är tÃ¥lmodig och inte genast kastar varje syndare i helvetet, utan väntar med domens dag, sÃ¥ att människorna fÃ¥r tid att omvända sig (2 Petr. 3:9). P.g.a. Jesu offerdöd finns det frälsning för alla människor. Efter att Herren klarare än nÃ¥gon annanstans i Gamla testamentet beskrivit hur Han frälser sitt folk, nämligen genom sin lidande tjänare som var â€genomborrad för vÃ¥ra överträdelser skull, slagen för vÃ¥ra missgärningars skull†o.s.v. (Jes. 53), säger Han genom sin profet Jesaja: â€Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, sÃ¥ svär jag att inte mer vredgas pÃ¥ dig eller bestraffa dig. Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, sÃ¥ skall min nÃ¥d inte vika frÃ¥n dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare†(Jes. 54:9-10). Guds allomfattade förbund med Noa och alla levande varelser kopplas samman med Guds frälsningsförbund genom Kristus. Vi fÃ¥r därför, sÃ¥ ofta vi ser regnbÃ¥gen i skyn, tänka pÃ¥ Kristus, som är vÃ¥rt förbund med Gud.

Homosexrörelsens regnbågsflagga

Som nämndes inledningsvis har alltså den homosexuella rörelsen tagit regnbågen till sig som sin särskilda symbol. Studerar man deras flagga lite närmare visar det sig dock att den inte har sju färger – utan sex: rött, orange, gult, grönt, blått och vilolett! Vad kan detta ha för innebörd?

Särskilt under pride-festivalen ser man de sexfärgade regnbÃ¥gsflaggorna viftas med och vaja för vinden. Pride betyder stolthet och när människorna bygger sin egen stolthet, istället för att ha Herren som sin stolthet, är det en svÃ¥r synd. â€Stolthet gÃ¥r före undergÃ¥ng och högmod gÃ¥r före fall†(Ords. 116:18). När folket växte till i självsäkerhet och samtidigt gudsfruktan försvann lÃ¥g inte Guds straffdom lÃ¥ngt borta: â€Herren, HERREN har svurit vid sig själv, säger HERREN, härskarornas Gud: Jag avskyr Jakobs stolthet och hatar hans palats. Jag skall utlämna staden med allt som finns i den†(Amos 6:8).

Med tanke på homosexrörelsens uppror mot Gud och Hans skapelseordning är det inte långsökt att söka innebörden av den sexfärgade regnbågsflaggan i den bibliska talmystiken. Det finns ett tal i Bibeln som särskilt står för andligt högmod och uppror gentemot Gud. Jag tänker förstås på talet sexhundrasextiosex, som sägs vara vilddjurets tal (Upp. 13:18). Detta tal har varit föremål för en rad spekulationer. Vi skall naturligtvis vara mycket försiktiga med att spekulera, inte minst därför att felaktiga spekulationer bara leder till att respekten för profetian undergrävs. Ändå vill jag här framkasta en mycket vanlig förklaring till detta tal, som enligt min mening också är den mest troliga.

Talet sex är alldeles under talet sju, som vi ovan sett är talet för Guds förbund med världen. Satan försöker härma det gudomliga, men lyckas aldrig hur många gånger han än försöker. Han kommer aldrig längre än till talet sex: sex, sex, sex. Gud har slutit ett fullkomligt förbund med sina barn, men satan lyckas aldrig göra något liknande med sina anhängare. Ett bibliskt exempel är Nebukadnessars staty, vars tillbedjan skulle ersätta den sanna gudsdyrkan. Statyn var en väldig sak, sextio alnar hög (ca trettio m.), men förvånansvärt smal, endast sex alnar (tre m.). Måtten är talande eftersom sex är efterapningens ofullkomliga tal.

Den kände kyrkofadern Irenaeus var inne på en liknande tanke, då han menade att talet sex är villfarelsens och de falska lärornas tal. Den första sexan kan enligt Irenaeus beteckna det avfall som ägde rum under den tidiga kyrkans tid, den andra sexan det avfall som äger rum under den mellersta tiden och den sista sexan betecknar sluttidens avfall.

Slutord

Det är svårt att uttala sig med säkerhet om profetiska ord och symboler. Stor försiktighet bör iakttas. Dock synes mig den vanliga regnbågens sjutal, med dess bibliska referenser, och gayrörelsens sexfärgade regnbågsflagga peka på två grundhållningar: å ena sidan ett liv i gemenskap med Gud och accepterande av Hans goda skapelseordning, å andra sidan ett förkastande av Gud och Hans vilja till förmån för egna ordningar och livsmönster.

Idag vill inte bara homosexrörelsen, utan hela samhället (som denna rörelse helt vunnit för sin sak), efter eget huvud omskapa skapelseordningen. Den hierarkiska ordning som Gud nedlagt i samhälle och familj vill man inte veta av. Man kan inte ens acceptera att Gud har skapat oss till olika kön utan det skall numera vara varje människas rättighet att själv definiera sig som man eller kvinna. Man vill skapa sig själv. De sociologiska experiment som nu sker är inget annat än ett uppror mot den Gud man inte vill veta av. Talet sexhundrasextiosex eller dess kortform sex är ett mycket passande tal för att beteckna denna revolt.

Om denna artikels iakttagelser och kopplingar är riktiga avslöjar gayrörelsen sin antikristliga ideologi redan genom att samlas under den sexfärgade regnbÃ¥gsflaggan. Hur som helst är deras strävanden fördärvbringande för samhälls- och familjelivet, förleder det uppväxande släktet och drar Guds dom över sig. Judas skriver om Sodom och Gomorra: â€PÃ¥ samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De stÃ¥r som ett varnande exempel och fÃ¥r sitt straff i evig eld†(Judas 1:7).