Insändare skickad till Världen idag 31/5 2014. Refuserad

Uppdrag granskning och Svenska kyrkans avfall

I Uppdrag gransknings program den 28/5 â€avslöjades†att det finns präster i Svenska kyrkan som ber för homosexuella att dessas sexuella läggning skall fÃ¥ en ny orientering. Det var kusligt att se hur självklart vÃ¥rt svenska samhälle, här representerat av SVT, fördömde allt ifrÃ¥gasättande av den homosexuella livsstilen. De figurerande prästerna var mycket beskedliga och otillbörligt försiktiga (ingen fanns som trädde upp och sade: â€SÃ¥ säger Herrenâ€), men ändÃ¥ hamnade de i onÃ¥d och hängdes ut som ondskefulla människor i allmänhetens ögon.

Det allra allvarligaste är emellertid att Sveriges största kyrkosamfund, med ärkebiskopen i spetsen, ocksÃ¥ övergett den kristna tron och moralen. Det vÃ¥llar inga som helst förstÃ¥elseproblem att informera sig om kristendomens inställning till homosexualitet. Bibeln, som för alla tider utgör Guds uppenbarelse till mänskligheten, lÃ¥ter ingen sväva i osäkerhet om homosexualitetens följder. Paulus skriver: â€Vet ni inte att inga orättfärdiga skall fÃ¥ ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som lÃ¥ter sig utnyttjas för sÃ¥dant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike†(1 Kor 6:9-10). Se även Rom. 1:26-28, Jud. v 7 och Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 262.

Även icke-kristna förstÃ¥r vad som är rätt pÃ¥ denna punkt. Den naturliga lagen, som är inskriven ocksÃ¥ i hedningarnas hjärtan (Rom. 2:15), inskränks inte till den kristna församlingen. När Luther i Stora katekesen talar om äktenskapets stÃ¥nd, talar han om vad som â€uppenbart ärâ€, att Gud â€skapat man och kvinna pÃ¥ olika vis, icke till okyskhet, utan för att de skulle hÃ¥lla samman, vara fruktsamma, föda barn, försörja och uppfostra dem till Guds ära†(SKB, s 420).

Svenska kyrkan och liknade samfund har förlorat sin sälta och duger endast till att trampas ned av människor (jfr Matt. 5:13). Den som är kristen skall inte genom medlemskap ekonomiskt och moraliskt understödja en kyrka som bekämpar kristen tro och den uppfattning om äktenskap och sexualitet som är grundad i Bibeln, i kyrkans 2000-Ã¥riga tradition och i naturrätten. Den som tar Guds ord pÃ¥ allvar inser att tiden för utträde ur den avfälliga Svenska kyrkan sedan länge varit inne. Paulus skriver: â€Jag uppmanar er, bröder, att ge akt pÃ¥ dem som vÃ¥llar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fÃ¥tt undervisning i. Vänd er bort frÃ¥n dem†(Rom. 16:17).

Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet