Predikan för NyÃ¥rsdagen. â€I Jesu namnâ€.

Paulus skriver i Gal 4:4, att “när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen”. Att Gud sände sin Son, som föddes i stallet i Betlehem, är julens glädjebudskap som vi just har fÃ¥tt fira. Denna predikan skall handla om Jesu namn och den stora förmÃ¥nen, tryggheten, i att fÃ¥ pÃ¥börja ett nytt Ã¥r i det namnet.

NyÃ¥rsdagens evangelietext är hämtad frÃ¥n Luk. 2:21, där vi läser: â€När Ã¥tta dagar hade gÃ¥tt och barnet skulle omskäras, fick Han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett Honom innan Han blev avlad i sin mors liv.â€

Jesus blev alltså människa och som sådan ställdes Han under Guds lag, såsom orden i Gal. 4:4 gör gällande. Det är varje människas plikt att lyda Guds goda vilja. Jesu buduppfyllelse påbörjades alltså redan från Hans födelse, från Hans första andetag. Åtta dagar gammal omskars Han precis som varje annat judiskt gossebarn (Luk. 2:21). Denna händelse visar dels hur Jesus underställdes allt vad lagen bjöd, men den är också ett förebud om vad som skulle ske på Golgata. Redan åtta dagar gammal fick Jesus utgjuta de första blodsdropparna till människosläktets frälsning.

Innebörden av namnet Jesus

Det var ocksÃ¥ dÃ¥ det kungjordes, att Hans namn skulle vara Jesus, alldeles som ängeln hade sagt till Hans styvfar Josef i samband med bebÃ¥delsen: â€Hon (Maria) skall föda en son, och du skall ge Honom namnet Jesus, ty Han skall frälsa sitt folk frÃ¥n deras synder†(Matt. 1:21). Namnet Jesus betyder â€Herren frälser†eller â€Herren är Frälsarenâ€. Det är för övrigt samma namn som Josua, Mose efterträdare, hade. Att vi säger Jesus om världens Frälsare beror pÃ¥ att vi övertagit den grekiska översättningens Jesous och försvenskat uttalet. Josua är Ã¥ andra sidan en försvenskning av det hebreiska uttalet av samma namn, Jehoshua. Med Jesus har alltsÃ¥ Gud frälst oss. Han är verkligen Gud med oss, Gud pÃ¥ vÃ¥r sida, som det heter i profetian frÃ¥n Jesaja: â€Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge Honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss†(Jes. 7:14, Matt. 1:23).

Det nya året

Idag är första dagen på ett nytt år. Ingen vet vad som kommer att hända. Många överraskningar väntar, både positiva och negativa. Det kan t.o.m. vara så att någon eller några av dem som vi igår firade nyårsafton tillsammans med inte längre finns kvar i livet då det om tolv månader ännu en gång är dags att påbörja ett nytt år. Det kan faktiskt också vara så, även om du är ung, att det är dags för dig själv att passera gränsen till evighetens värld någon gång detta år. Jesus kan också komma tillbaka hit till jorden för att ta de sina till sig och döma de ogudaktiga. Ingen vet, eftersom ingen kan se in i framtiden.

Jo, det finns en som vet precis allt. Jesus Kristus, som sitter på tronen i Himmelen, har full kontroll. Åt Honom har getts all makt (Matt. 28:18) och för Honom ligger det nya året och hela den framtida världshistorien uppslagen som en öppen bok. I Uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, står det att Lammet Jesus i sin hand tagit bokrullen med hela framtiden nedskriven (Upp. 5:7). Sedan öppnar Han boken mer och mer, och leder på så sätt världsförloppet framåt mot Hans stora dag då Han kommer tillbaka till oss (Upp. 6).

Nu är det ju en sak att veta att Jesus är allsmäktig och styr hela tillvaron. En annan sak är det att veta hur Jesus är till sinnet, hur den person är som leder allt som händer, från de stora världspolitiska skeendena till de personliga händelserna i ditt eget liv.

När vi skall ta reda pÃ¥ hurdan Jesus är där Han sitter pÃ¥ tronen i den himmelska världen är ordet frÃ¥n Hebreerbrevet klargörande: â€Jesus Kristus är densamme i gÃ¥r och i dag och i evighet†(Hebr. 13:8). Vi förstÃ¥r alltsÃ¥ att sÃ¥som Jesus var när Han vandrade här pÃ¥ jorden för tvÃ¥ tusen Ã¥r sedan, sÃ¥dan är Han ocksÃ¥ nu. Hurdan var dÃ¥ Jesus den gÃ¥ngen? Vi minns hur Han hjälpte sjuka av alla slag (Matt. 4:23), hur Han förbarmade sig över alla vilsegÃ¥ngna, förvirrade människor och tog sig an dem med tÃ¥lmodig undervisning (Mark. 6:34), hur Han förbarmade sig över den stackars änkan i Nain och uppväckte hennes ende son frÃ¥n döden (Luk. 7:11-15), hur Han grät vid sin vän Lasarus grav (Joh. 11:35), hur Han var villig att dö för att rädda mänskligheten (Matt. 20:28) och hur Han pÃ¥ korset visade kärlek och förlÃ¥telse t.o.m. mot dem som just dÃ¥ hÃ¥nade Honom i Hans djupaste förnedring (Luk. 23:34)? Just sÃ¥ stark är Hans kärlek ännu, lika rik och slösaktig är Hans nÃ¥d. Detta vet vi, eftersom â€Jesus Kristus är densamme i gÃ¥r och i dag och i evighet†(Hebr. 13:8).

Allt samverkar till det bästa

Vilken underbar kunskap att tillvaron styrs av den som älskat oss sÃ¥ att Han gÃ¥tt i döden för oss! Det stÃ¥r om Lammet som hÃ¥ller framtidsboken i handen, att det â€sÃ¥g ut att ha blivit slaktat†(Upp. 5:6). Jesus bär alltsÃ¥ fortfarande försoningssÃ¥ren i Himmelen! Det är den genomborrade handen som styr tillvaron. Vilken trygghet, vilken lycka! Han som lidit och dött för dig leder nu händelseförloppet sÃ¥ att det skall gÃ¥ dig evigt väl, sÃ¥ att du skall komma lyckligt hem till Himmelen. Han säger att ingen skall rycka Guds barn ur Hans hand (Joh. 10:28) och Hans apostel Paulus skriver: â€När vi nu stÃ¥r som rättfärdiga genom Hans blod, hur mycket säkrare skall vi dÃ¥ inte genom Honom bli frälsta frÃ¥n vredesdomen†(Rom. 5:9).

Allt som sker med dig under det kommande året sker därför att Jesus vill att du skall hålla dig till Honom och inte gå förlorad. Råkar du ut för svårigheter är det därför att Jesus vill pröva dig och fostra dig så att du blir starkare i tron på Honom. Råkar du ut för förluster är det därför att Jesus vill ta ifrån dig sådant som står i vägen för din gemenskap med Honom. Och allt det glädjefulla som sker låter Han hända för att du i tacksamhet skall föras närmare Honom (Rom. 2:4).

Vad underbart det är att fÃ¥ lägga det nya Ã¥ret och allt som sker under det, trÃ¥kigt som roligt, olyckor som glädjeämnen, i trygg förtröstan pÃ¥ Honom som alltid är densamme och säga som Paulus: â€Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa†(Rom. 8:28).

I samband med detta om hur Jesus, genom försynens makt, styr allt från Himmelens tron, måste vi också påminna oss om bönen och dess makt. De kristnas böner är en oerhört kraftig makt i världen. Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, visar oss att våra böner verkligen tas tillvara i Himmelen. De stiger upp inför Guds och Lammets tron, allmaktens tron. Änglar samlar dem i guldskålar (Upp. 5:8) för att sedan lägga till mer av den himmelska rökelsen innan de placeras på ett guldaltare (Upp. 8:3-4). Man tar alltså väl hand om våra böner, fyller ut dem, förökar och renar dem så att de blir helt i enlighet med Guds goda och nådiga vilja. Gud och Himmelens änglar är inte passiva när det gäller våra böner, utan tar hand om dem och förädlar dem till vårt bästa och till Guds och Lammets ära.

Det är verkligen underbart att våra böner ägnas sådan uppmärksamhet i Himmelen. När vi nu vet detta, och Jesus dessutom lovar att uppfylla de böner som beds i Hans namn (Joh. 14:13-14, 16:23-24) skall vi be ofta och med stark förtröstan. Tänk vilken nytta vi gör i vår bönetjänst! Tänkte vi mer på detta skulle vi be mycket flitigare än vad vi idag gör och varje stund överösa Herren med böner.

Men vad innebär det dÃ¥ att be i Jesu namn, sÃ¥som vi uppmuntras till av Jesus själv dÃ¥ Han säger: â€Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall Han ge er. Hittills har ni inte bett om nÃ¥got i mitt namn. Bed och ni skall fÃ¥, för att er glädje skall vara fullkomlig†(Joh. 16: 23b-24). MÃ¥nga böner avslutas “…i Jesu namn, amen”. Det är inte nödvändigt att avsluta en bön med just dessa ord. Det är inte själva orden som garanterar bönhörelsen, sÃ¥som vore de en magisk formel. Det är dessa ords innebörd som skall prägla varje bön. Innebörden av att be i Jesu namn är för det första att be i Jesu gemenskap, d.v.s. att den bedjande genom tron är i Jesus och Jesus därmed är i den bedjande. Jesus säger ju: â€Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, sÃ¥ be om vad ni vill, och ni skall fÃ¥ det†(Joh. 15:7). Det innebär även för det andra att be i enlighet med Jesu vilja. Johannes skriver: “Och detta är den tillit vi har till Honom, att om vi ber om nÃ¥got efter Hans vilja, sÃ¥ hör Han oss” (1 Joh. 5:14). Bönen i Jesu namn innefattar slutligen ocksÃ¥ barnslig förtröstan. Jesus säger: “Allt vad ni ber om i er bön skall ni fÃ¥, när ni tror” (Matt. 21:22).

Jesus månar om sitt namn

Ytterligare en aspekt av innebörden av Jesu namn, att han är Fräsaren, skall avslutningsvis belysas. Inledningsvis nämndes att Jesus redan Ã¥tta dagar gammal fick utgjuta de första blodsdropparna till människosläktets frälsning – en pÃ¥minnelse om den senare, stora blodsutgjutelsen pÃ¥ Golgata. Golgataoffret understryker den hÃ¥rda, omutliga sanningen att â€utan att blod utgjuts ges ingen förlÃ¥telse†(Hebr. 9:22). SÃ¥dan är Guds vrede över synden. Den kräver gottgörelse, kompensation. Brott mot Guds bud medför Guds straff, som inte prutar av det minsta vad gäller vedergällning. Under denna Guds vredes brännstrÃ¥le ställdes Jesus trettio Ã¥r senare dÃ¥ Han hängde fastspikad pÃ¥ korset för vÃ¥ra synders skull och med sitt blod och sina själakval betalade hela lösepenningen för oss. Men innan Han drabbades av lagens straff över synden skulle Han uppfylla lagen genom att leva ett alltigenom heligt liv och, med detaljerad exakthet, uppfylla alla lagens krav. SÃ¥väl Hans görande, aktiva lydnad som Hans lidande, passiva lydnad var nödvändig.

Det var ett tungt och mödosamt arbete Han utförde för att kunna utplÃ¥na dina överträdelser och synder. Han säger: â€Du har vÃ¥llat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar†(Jes. 43:24). PÃ¥ korset fick Han kämpa och lida dÃ¥ Han betalade priset för din själ. Men detta arbete utförde Han sÃ¥ grundligt att alla dina synder – inte bara de under det gÃ¥ngna Ã¥ret utan alla, ja alla synder under hela ditt liv – blev för evigt utplÃ¥nade. Jesus, Guds Sons, blod renar dig frÃ¥n all synd (1 Joh. 1:7).

Jesus gjorde detta för din skull, men ocksÃ¥ för sin egen skull, för sitt namns skull. Han älskar dig och vill inte att din själ gÃ¥r förlorad, men Han är ocksÃ¥ mÃ¥n om sitt eget namn som Frälsare och vill äras som människosläktets Ã…terlösare. Därför säger Han: â€Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihÃ¥g†(Jes. 43:25). I detta Hans namn fÃ¥r vi nu pÃ¥börja ett nytt Ã¥r.

Amen.