av Lars Borgström Predikan tredje advent Luk. 3:1-14

Under mer än fyra hundra Ã¥r hade den profetiska rösten varit tyst i Israel. Den siste Skriftprofeten, Malaki, hade dock sagt att en ny Elia skulle framträda (Mal. 4:5). Denne skulle vara en budbärare med ord frÃ¥n Gud och genom sin profetiska tjänst skulle han bereda väg för Herren (Mal. 3:1). Även Jesaja hade längre tillbaka i tiden talat om denne kommande profet. I Jes. 40:3 läser vi: â€En röst ropar i öknen: ´Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vÃ¥r Gud. Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark´†(Jes. 40:3-4).

Johannes Döparen är budbäraren

Det är tydligt att Johannes själv sÃ¥g sig som denne budbärare som beredde vägen för Herren (Matt. 3:11). PÃ¥ frÃ¥gan vem han var svarade han att var â€rösten som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren!†(Joh. 1:23). Jesus bekräftade ocksÃ¥ senare att Johannes Döparen var den nye Elia (Matt. 11:14, 17:12). Klädd i samma Andes kraft som den förste Elia uppträdde han med en sträng och kraftfull förkunnelse. Han kastade den svidande sanningen rakt i ansiktet pÃ¥ folkskarorna, att de ingalunda var Guds barn – att rent etniskt härstämma frÃ¥n Abraham garanterade ingenting – utan istället huggormsyngel, alltsÃ¥ barn av den onde anden djävulen!

Troligen är de flesta som hör eller läser denna tredje adventspredikan medlemmar i eller stÃ¥r i nära förbindelse med en bibeltrogen församling. Det är en stor nÃ¥d om man gör det. Men det blotta medlemskapet i en sÃ¥dan församling garanterar ingenting. Det är möjligt att ha ett oomvänt hjärta även om man stÃ¥r med i en luthersk friförsamlings medlemsmatrikel. Den som grundar sin frälsning pÃ¥ den yttre församlingstillhörigheten behöver omvända sig och tro pÃ¥ Jesus allena. Att man sedan vill tillhöra en bibeltroende församling där man bekänner Jesus allena, Skriften allena och tron allena är rätt och riktigt och enligt Guds vilja – men en annan sak.

Johannes predikade vidare att det kommer en dom, ja att denna dom är nära förestÃ¥ende; â€redan är yxan satt till roten av trädetâ€. Det är klart att Johannes förkunnelse väckte oro hos mÃ¥nga som tidigare levt i falsk säkerhet och trott sig vara Guds barn. De vände sig till honom och frÃ¥gade: â€Mästare, vad skall vi göra?†Johannes hänvisade inte i sitt svar till nÃ¥gra religiösa specialgärningar. Människor har ju annars i alla tider funderat ut olika slags ritualer, späkningar eller extraordinära handlingar varigenom de tror att de kan blidka Gud. SÃ¥ har t.ex. den romersk-katolska kyrkan inrättat klosterväsendet med dess särskilda krav pÃ¥ ordensmänniskorna. Men Johannes säger inte att vi skall leva i celibat eller underkasta oss nÃ¥gon klosterdisciplin. Vi skall istället â€dela med oss Ã¥t den som inget harâ€, inte â€vÃ¥ldföra oss†eller â€pressa pengar†av andra, vara nöjda och tillfreds med det som Gud gett oss (Matt. 3:14). Det är sÃ¥dana gärningar som är välbehagliga inför Gud. Kort sagt handlar det om att älska nästan, människorna runt omkring oss, lika mycket som vi älskar oss själva (se Mark. 12:33).

Johannes var budbäraren också i ett annat avseende. Han skulle ju gå före Herren och bereda väg för Honom. Till detta hörde även att Han såsom den siste profeten fick vittna om den kommande Jesus Kristus. Vi skall återkomma till det, och först också säga något om att

Johannes är vägröjaren

Det budskap Johannes frambar beredde vägen för Jesus, och därför kallas han den store vägröjaren. Johannes var verkligen en vägröjare som öppnade vägen mellan Jesus och folket. Han fick mÃ¥nga av Israels folk att bli omvända till Herren, deras Gud. Det kunde han, därför att han uppfylld av den Helige Ande vittnade om sanningen. Han var inte nÃ¥got â€strÃ¥ som vajar för vinden†(Luk. 7:24), nÃ¥gon som anpassade sig efter samtidens populära tankar. Inte heller var han â€en man klädd i fina kläder†(Luk. 7:25), nÃ¥gon som säger vad makten vill höra och sÃ¥ skaffar sig karriär, framgÃ¥ng och rikedom. Hade han varit nÃ¥got av detta hade han aldrig kunnat röja väg för Herren.

Efter att ha talat om vad Gud kräver av oss vad gäller kärleken till andra människor sade Johannes till folket att den som skulle komma efter honom, den väntade Messias, skulle komma som en domare och bränna upp alla agnar, d.v.s. alla dem som inte var rättfärdiga, i â€en eld som aldrig släcks†(Luk. 3:17). Han sade människorna att om de inte bar sÃ¥dan frukt som hör till omvändelsen skulle de drabbas av den kommande vredesdomen (Luk. 3:7-8). Detta vittnesbörd stämmer med vad Jesus själv senare sade om dem som inte gjort de goda gärningar som Gud kräver att vi skall göra mot medmänniskorna. Dessa förbannade skall Jesus, enligt egen utsaga, visa bort â€till den eviga eld som är beredd Ã¥t djävulen och hans änglar†(Matt. 25:41).

Det var nog många av Johannes åhörare som blev skrämda av sådana och liknande ord. Johannes predikade och förmanade nämligen återkommande på det sättet (Luk. 3:18). Han predikade så att marken jämnades för Jesus. Bergen och höjderna sjönk och dalarna fylldes (Luk. 3:5). Men vilka berg var det som sjönk? Inte var det Judeens berg inte. Den yttre naturens form förändrades knappast. Det var istället människornas högmod som krossades. Johannes talade nämligen om för dem att de var syndare som inte kunde bestå inför Guds dom (Luk. 3:7). Och det kan inte du heller! Tror du att du är helig och ren därför att du är tillräckligt helig och god har du ett högt berg av högmod och stolthet inom dig. Då kan inte Jesus, ärans Konung, göra sin ankomst i ditt hjärta.

Johannes krossade alltså berg av högmod genom sin förkunnelse. Adventspsalmen som vi brukar sjunga förverkligades: Berg, sjunken,

Djup, stån upp!

Johannes kunde nämligen ocksÃ¥ fylla igen förödmjukelsens dalar. Människorna som förlorat allt hopp om sig själva genom hans hÃ¥rda förkunnelse kunde sedan ta till sig ett underbart budskap frÃ¥n Johannes mun, som ocksÃ¥ det handlade om Jesu verk: â€Se Guds Lamm, som tar bort världens synd†(Joh. 1:29). Jesus utplÃ¥nar synder som om de aldrig existerat. Han är den underbare Frälsaren, som kan förvandla agnar färdiga för helvetets eld till vete som tas tillvara och bärgas till den himmelska logen. Att bli avslöjad som syndare är förödmjukande. Men det leder dig till Jesus Kristus, som är syndares vän. De som är Ã¥ngerfulla över sina synder och nedtryckta i den djupa förtvivlans dal blir tröstade och uppresta av det glada budskapet om förlÃ¥telse genom Jesus Kristus. SÃ¥ fylls dalarna av syndaförlÃ¥telsen och all Guds nÃ¥ds gÃ¥vor.

Johannes kallas Döparen eftersom han förutom att predika lag och evangelium förrättade dop. Det stÃ¥r att han â€förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlÃ¥telseâ€. Det finns ingen förlÃ¥telse vid sidan av Kristus och därför vet vi att Johannes dop var ett kristet dop. I dopet ikläds vi Kristus, vi blir omslutna av Hans rättfärdighet, den han vann Ã¥t oss genom sitt liv och sin död.

Evangeliet i dopet, liksom i de andra nÃ¥demedlen, är oss till ingen glädje och nytta, om vi inte tror och tar emot den tröst Gud förbundit med det. â€Den som tror och blir döpt skall frälst, men den som inte tror skall bli fördömd†(Mark. 16:16). Därför mÃ¥ste dopets evangelium alltid predikas för oss, sÃ¥ att vi kan tro det. Dopet är nÃ¥got stort och livsavgörande som vi behöver bli pÃ¥minda om hela livet. När vi faller i synd, vilket vi ofta gör, kallar Gud oss att göra bot och bättring. Vi kallas att vända tillbaka till dopets tröst för syndare, till det rena, goda och friska förhÃ¥llandet till Gud som vi fÃ¥r genom Jesus.

Johannes Döparens vittnesbörd ljuder ännu idag från Bibelns blad. Herren vill genom lagens dom ta ifrån oss all förtröstan på oss själva och genom evangeliets löften föra oss in i sitt rike. Det var för Herren Jesus Kristus som Johannes beredde väg. Han ville göra vägen alldeles rak såsom man gör när en kung skall komma. Kungens framträdande skall ske utan några hinder och i all prakt. Johannes kunde genom sin predikan förbereda folket att ta emot sin Kung, iordningställa vägen för Jesus Kristus, ärans Konung som nu i adventstid vill göra sitt intåg i allas våra hjärtan. Sker detta kan vi fira en verkligt god, välsignad och kristen jul.

Amen.