Insänd och publicerad i Kyrkans tidning nr 38 2006

Tala om Gud och Anden på Jesu vis!

Kvinnor i Svenska kyrkans ordförande Kerstin Bergman önskar att David Termén kunde unna henne och hennes feministiska systrar att tala om Gud och Anden på deras vis, d.v.s. med feminina pronomina (Kyrkans tidning Opinion 37/06).

Det Bergman inte tycks ha förstått är att den kristna kyrkan är en gemenskap kring Jesus och den uppenbarelse Han delgett oss. Det avgörande för kyrkan är därför att tala om Gud och Anden på Jesu vis. De gudsbilder människor själva gör sig är inte den verklige Guden, den Ende, Sanne Guden, utan avgudar som de själva konstruerar i sina egna hjärnor för att få självbekräftelse.

Hur talar då Jesus om Gud och Anden? Han har lärt oss be Fader vår och Anden omnämner Han med det maskulina Han (gr. ekeinos) (Joh. 14:26), trots att ordet för ande, pneuma, grammatiskt sett är neutrum.

Lars Borgström

komminister Hammarby