Insänd och publicerad i Kyrkans tidning nr 19 2004

Kyrkans ledning inte i fas med kyrkfolket

Ett stort glapp föreligger mellan kyrkans företrädare och kyrkfolket. Vid 1900-talets utgÃ¥ng röstades i Kyrkans tidning Bo Giertz fram som Ã¥rhundradets ledare. Bertil Gärtner blev Ã¥rhundradets utmanare. BÃ¥da dessa skulle ha ratats som prästkandidater av dagens biskopar och domkapitel. â€Fädernas kyrka†blev Ã¥rhundradets psalm. Den ratades av 1986 Ã¥rs psalmbokskommitté.

På Kyrkans tidnings hemsida kan man rösta i olika för kyrkan aktuella frågor. Gång på gång, nu senast i Israelfrågan, visar det sig att kyrkoledningens linje stöds endast av en minoritet av de röstande.

Att kyrkans ledning inte representerar kyrkfolket och för dess talan är naturligtvis helt förödande för detta folks känsla av delaktighet, dess engagemang och dess kärlek till kyrkan. Gudstjänstdeltagandet lär fortsätta att sjunka så länge dessa missförhållanden råder.

Lars Borgström

komminister i Hammarby församling