av Lars Borgström Recension av “Vem är han?”

Vem är Jesus? Det är av avgörande vikt att får ett tillförlitligt svar på den frågan. Är det nämligen så att Jesus är den Han själv säger sig vara, Guds Son och världens ende Frälsare, är det av evighetsvikt att vi lär känna Honom.

Seth Erlandssons senaste bok vill inte vara någonting annat än en saklig redogörelse för vad vi kan veta om Jesus. Ögonvittnena, de som träffade Honom och vandrade tillsammans med Honom, får komma till tals. Erlandsson visar hur samstämmiga de bibliska författarna är i sina skildringar. Det är budskapet om den korsfäste Frälsaren, Han som är härlighetens Herre, och syndernas förlåtelse genom tron på Honom, som lyfts fram i de olika nytestamentliga böckerna. Av Erlandssons genomgång av Nya testamentet, i stort sett bok för bok, förstår vi samtidigt hur grundlös bibelkritiken är när den vill konstruera motsättningar mellan de olika skrifterna.

I det inledande kapitlet placeras Jesus in i tid och rum. Genom olika antaganden, som Erlandsson erkänner inte är hundraprocentiga, kan man fÃ¥ fram olika datum att utgÃ¥ frÃ¥n och pÃ¥ sÃ¥ sätt tidsbestämma de olika händelserna i Jesu liv. Det gör ocksÃ¥ Erlandsson, vilket ger en oerhörd konkretion Ã¥t framställningen. Smaka pÃ¥ följande citat: “Det är alltsÃ¥ fullt möjligt att Jesus föddes den 25 december. Om sÃ¥ är fallet skedde Jesu omskärelse den 1 januari Ã¥r 4 f.Kr” (s 11). “Söndagen den 2 april Ã¥r 30 red Jesus in i Jerusalem pÃ¥ en Ã¥sna, sÃ¥ som det var förutsagt om Messias i Sakarja 9:9” (s 17). “Torsdagen den 18 maj Ã¥r 30 skedde Jesu himmelsfärd” (s 19). Det blir genom dessa kalendariska hänvisningar sÃ¥ överväldigande tydligt att Jesus inte är en fantasifigur, utan en verklig, historisk person.

En stor del av boken, nästan en tredjedel, upptas av en genomgång av de nytestamentliga böckerna (kap 2). Särskilt går Erlandsson igenom evangelierna och bjuder därigenom läsaren på en kort, sammanfattande introduktion till dessa. Vi får också en mycket intressant exkurs om vem klippan är i Matt. 16:18. Genom klar bevisning framgår det att klippan är Jesus själv, Han som är den sanne Guden. Det är på Honom församlingen skall byggas. Det är mycket välgörande att detta lyfts fram så tydligt, eftersom katolikerna hävdar att det är Petrus, och i hans efterföljd påvarna, som är klippan. Vid genomgången av evangelierna skjuter Erlandsson in en del intressanta och upplysande kommentarer, men breven låter han i hög grad okommenterade föra sin egen talan. Jag hade gärna sett att Erlandsson även kommit med intressanta påpekanden om brevens innehåll.

Vissa kapitel – som kap 3, där de tidiga utombibliska källorna om Jesus gÃ¥s igenom och kap. 6, som handlar om Jesus i de gnostiska evangelierna – fungerar som uppslagsböcker dÃ¥ det gäller att enkelt och snabbt fÃ¥ fram information om hur det bevarade källmaterialet ser ut.

Kap. 4 handlar om hur den bibelkritiska forskningen ser pÃ¥ Jesus. Här blottläggs den förutsättning som hela denna bibelforskning vilar pÃ¥: universum ses som “ett slutet system av orsak och verkan, vilket inte kan störas av mirakel eller gudomliga ingripanden” (s 100). UtifrÃ¥n denna förutfattade mening är det självklart att de bibelkritiska bibelforskarna kommer till helt andra slutsatser än vad de bibliska författarna hävdar. Rena misstag pÃ¥ det metodologiska omrÃ¥det inom denna typ av forskning pÃ¥pekas ocksÃ¥ förtjänstfullt av Erlandsson.

Det har tiderna igenom funnits mÃ¥nga människor som velat besvara frÃ¥gan vem Jesus är. MÃ¥nga missförstÃ¥nd och medvetna förfalskningar har förekommit. SÃ¥ har det pÃ¥ senare Ã¥r i uppmärksammade böcker hävdats att Han inte alls funnits (Alvar EllegÃ¥rd 1992, Roger Viklund 2005), att Han efter sin skendöd – uppstÃ¥ndelsen förnekas naturligtvis – uppträdde som aposteln Paulus (Lena Einhorn 2006) eller att Han var en vanlig människa som ingick äktenskap med Maria Magdalena och fick barn, vars ättlingar lever ännu idag (Dan Brown 2004). I radioprogrammet Sommar i P 1 sade sommarprataren Lena Andersson 9/7 2005 att Jesus var en vanlig människa med storhetsvansinne och undermÃ¥lig moral. SÃ¥dana felaktiga framställningar gÃ¥r Erlandsson grundligt och tÃ¥lmodigt till rätta med, inte minst i kap 11. Genom sin sakliga kritik, där han aldrig hemfaller till nedlÃ¥tande attityd eller plockande av billiga poänger, visar Erlandsson tydligt pÃ¥ felaktigheterna i dessa resonemang. “Vem är Jesus” blir därför ett hälsosamt motgift mot alla de angrepp som riktats mot Jesus och Bibelns tillförlitlighet. Särskilt unga människor, som kanske fascinerats av Dan Browns “Da Vinci-koden”, borde fÃ¥ läsa “Vem är han?”.

I nÃ¥gra mellanliggande kapitel, kap 7-10, görs nÃ¥gra bibelstudier utifrÃ¥n olika teman; Jesus och GT, Jesus och Guds rike, Jesus som tjänare och Jesu relation till Fadern och Anden. De besvarar utifrÃ¥n olika utgÃ¥ngspunkter frÃ¥gan vem Jesus är. De olika kapitlen i “Vem är han?” fungerar vart och ett självständigt och kan ge intryck av att vara osammanhängande, men utgör ändÃ¥ tillsammans en helhet.

Vi skall vara tacksamma att en sÃ¥ kvalificerad bibelforskare som Seth Erlandsson orkat ta itu med uppgiften att bemöta de mÃ¥nga förvanskningar av Jesus som förs fram till allmänheten – en tröttsam uppgift som man själv frestas anse livet är för kort för att man skall ta sig an. Varför skulle man lägga ned tid pÃ¥ dessa förblindade människors tankar? Men de vilda, ofta förvirrade föreställningar som sprids fÃ¥r inte stÃ¥ oemotsagda. Människor behöver fÃ¥ lögnerna avslöjade och sanningen uppenbarad.

“Vem är han?” är en bok som man gärna sprider och själv säkerligen Ã¥tervänder till mÃ¥nga gÃ¥nger.

Seth Erlandsson

Vem är han? Den verklige Jesus från Nasaret. (247 s)

XP Media 2007-12-18 ISBN 978-91-89299-45-0