av Lars Borgström Predikan 3:e söndagen i fastan

Luk. 11:14-28

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Låt oss be:

O Fader vår barmhärtig, god, som oss till Dig vill kalla

och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla,

låt komma, Gud, till oss Ditt Ord, det heliga och klara,

låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen.

Jesus har precis utfört ett underverk. Han har drivit ut en ond ande, en demon, ur en stum man, som i och med detta plötsligt kunde tala. Folket förundrade sig. De började förstå att här, hos denne Jesus, fanns Guds mäktiga kraft att driva ut ondskans makter. Men fariséerna (jfr Matt. 12:24) opponerade sig då mot denna uppfattning, och sade att Jesus istället var en djävulens hantlangare som med de onda andarnas furste Beelsebuls hjälp utförde underverket.

Fariséerna var helt förblindade. Att häda på detta sätt, att anklaga Jesus och Hans överbevisande gudomliga verk för att vara av djävulen, innebär den allra största synd och av parallellstället i Matt. 12 framgår det, att detta är den synd mot den Helige Ande som aldrig i evighet kan förlåtas.

Guds förlÃ¥telse är utan varje gräns. â€Den som kommer till migâ€, lovar Jesus, â€skall jag aldrig nÃ¥gonsin kasta ut†(Joh. 6:37). Men dessa fariséer skulle aldrig komma till Jesus. De hade passerat den gräns efter vilken ingen omvändelse längre är möjlig. Synden mot den Helige Ande kan inte förlÃ¥tas därför att den hos syndaren verkat en sÃ¥dan förhärdelse att Ã¥nger är omöjlig. Om du nu oroas över att ha begÃ¥tt synd mot den Helige Ande har du med säkerhet inte begÃ¥tt den. Hade du begÃ¥tt den skulle du inte oroas. Vill du av hjärtat höra till Jesus har du inte heller begÃ¥tt denna synd. En sÃ¥dan önskan kan nämligen inte finnas i ett förhärdat hjärta.

Dagens evangelium är mycket dramatiskt. Vi möter först och främst Jesus. Detta i sig är svindlande. Tänk att den allsmäktige Guden, Härlighetens Herre, för ungefär två tusen år sedan kroppsligen vandrade på vår jord! Tänk att Gud då uppenbarade sig så konkret att Han undervisade med mänskligt tal, mötte människor, fysiskt rörde vid dem och botade dem! Tänk att Han också idag möter oss genom sitt Ord! Det är nämligen så Han kommer till oss, genom det skrivna Bibelns Ord och det talade, med Skriften överensstämmande, predikade Ordet. Idag kommer Han också till oss i nattvarden, där vi får motta Hans utgivna kropp och utgjutna blod för att vi lika visst och säkert som vi tar emot dessa gåvor, skall veta att vi har förlåtelse för våra synder, och därmed liv och salighet.

Vi möter vidare en av djävulens demoner som genast ger vika när Jesus helbrägdagör. I Jesu tal, i Hans undervisning möter vi även djävulen själv, den starke, och ytterligare andra av hans onda andar.

Vi får i Jesu undervisning även en bild av människohjärtat, som liknas vid ett hus. Detta hus kan inte stå tomt utan bebos antingen av den starke och hans onda andar eller av den Starkare, Jesus Kristus. Kampen om människosjälen skildras mycket dramatiskt och åskådligt av Jesus.

Vi skall nu i predikans första del skildra utgångsläget, nämligen att

Den starke regerar denna värld och alla dess människor

Sedan syndafallets dag, dÃ¥ allt skapat lades under döden och förgängelsen, rÃ¥der mörkrets makt i vÃ¥r värld. Därför kallar Jesus djävulen â€denna världens furste†(Joh. 12:31) och hela världen är i hans vÃ¥ld. â€Världen†är allt utanför Guds rike, det GudsfrÃ¥nvända, Gudsfientliga. FörstÃ¥r vi verkligen vidden av detta? Det betyder t.ex. att TV-program och kvällstidningar där sex och vÃ¥ld förhärligas kommer direkt frÃ¥n djävulen. Reklamfilm, sexsÃ¥por och andra lättsinniga program som sänds rätt in i vÃ¥ra vardagsrum pÃ¥ bästa sändningstid är djävulens predikstol i vÃ¥ra egna hem. Med tanke pÃ¥ det utbud som idag ges pÃ¥ TV och med tanke pÃ¥ den fräckhet som där exponeras, är det nödvändigt att under bön och rannsakan se över sina TV-rutiner. Är det kanske bäst att slänga ut TV:n helt och hÃ¥llet? Den frÃ¥gan är inte överdriven, särskilt inte med barn i hemmet. Tycker du att denna varning är överdriven beror det pÃ¥ att du själv är sömnaktig, kanske redan helt insomnad. För ett par decennier sedan varnades det mycket bland kristna för film och TV. Idag hörs nästan aldrig dessa varningar. Beror det pÃ¥ att TV-programmen och filmerna har blivit mycket Gudfruktigare pÃ¥ senare tid? Jag skulle inte tro det! Den verkliga anledningen är att hela kristenheten i vÃ¥rt land hÃ¥ller pÃ¥ att somna in.

Var och en må här pröva sig själv. Har du fastnat i syndfulla TV-vanor skall du göra dig av med den. Det är ju bättre för dig att riva ut ditt högra öga om det förleder dig till synd, än att hela din kropp, och för den delen även din odödliga själ, kastas i Gehenna (Matt. 5:29). Det som här har sagts om TV gäller naturligtvis även Internet. Rannsaka under bön ditt Internetanvändande. Ha ingenting med världens väsende att göra. Som du sår får du skörda. Så inte i köttets åker. Då får du skörda död. Så istället i Andens åker. Då får du skörda evigt liv. Vakna upp, du som sover, stå upp ifrån de döda, så skall Kristus stå fram och lysa över dig!

Det är inte bara världen utan även alla dess människor, världens barn, som styrs av djävulen. Detta är en hÃ¥rdsmält sanning, men den är inte desto mindre sann. Guds Ord säger att det är sÃ¥. Paulus skriver att i alla olydnadens söner, alltsÃ¥ i alla dem som inte kommit till trons lydnad, är den onde anden djävulen verksam (Ef. 2:2). Paulus talar ocksÃ¥ om vad det beror pÃ¥ att människor gÃ¥r förlorade: â€Den här tidsÃ¥lderns gud har förblindat de otroendes sinnen, sÃ¥ att de inte ser ljuset som strÃ¥lar ut frÃ¥n evangeliet om Kristi härlighet – Han som var Guds avbild†(2 Kor. 4:4). Det mÃ¥ste till en pÃ¥nyttfödelse genom evangeliets Ord för att en människa skall övergÃ¥ frÃ¥n död till liv, frÃ¥n mörkrets välde till den älskade Sonens rike (Kol. 1:13).

SÃ¥ länge inte denna övergÃ¥ng sker sitter djävulen, den starke, i orubbat bo pÃ¥ tronen i människans hjärta. Han trivs mycket bra där och bevakar sin position beväpnad, säger Jesus i vÃ¥rt evangelium. Jesus kallar honom den starke och det med rätta, för han är mycket stark. Precis som de goda änglarna är satan och hans onda änglar mycket mäktiga andeväsen, helt överlägsna oss människor. Bibeln säger att de kan framträda med â€stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar alla dem som gÃ¥r i fördärvet – de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem†(2 Thess. 2:9-10).

En annan förmÃ¥ga satan besitter är att nästla sig in i vÃ¥rt medvetande och pÃ¥verka vÃ¥ra tankar. När Petrus ställde Ananias till svars för dennes penningbedrägeri sade han till honom: â€Ananias, hur har satan kunnat fylla ditt hjärta, sÃ¥ att du försöker lura den Helige Ande…?†(Apg. 5:3)

Fastän djävulen känner till en hel del är han inte allvetande. Endast Gud är det. Djävulen är inte heller allestädes närvarande, utan kan bara vara pÃ¥ en plats Ã¥t gÃ¥ngen. Men genom sin stora skara av onda änglar kan han utöva sin makt pÃ¥ mÃ¥nga platser pÃ¥ en och samma gÃ¥ng. I Daniels bok läser vi att en av satans änglafurstar ansvarade för Persien, och att denne hade hÃ¥llit tillbaka Guds verk för en tid (Dan. 10:13). Det finns ocksÃ¥ en satans änglafurste för Sverige vars uppgift är att störta vÃ¥rt folk i det eviga fördärvet. Bakom alla angrepp pÃ¥ Kristus och Hans sanna, trogna kyrka i vÃ¥rt land, bakom alla försök att skrämma bibeltroende präster till tystnad, bakom alla försök att stänga kristna skolor, stÃ¥r satans änglafurste för Sverige. Vi fÃ¥r lätt för oss att det är människor vi strider mot. Men bakom dessa förvirrade, förblindade människor stÃ¥r â€ondskans andemakter i himlarna†(Ef. 6:12).

Hur fasansfull satan än är, hur övermäktigt stark han än tycks oss, är hans makt ett intet i jämförelse med den Starkare, den Allsmäktige. Jesus har all makt i himlen och på jorden (Matt. 28:18). Han har också makten över dem som kommit till tro på Honom. Om detta skall predikans andra del handla.

Den Starkare regerar hela tillvaron och de människor som givit sig åt Honom

Det sÃ¥g ut som att satan var den starkare i kraftmätningen för snart tvÃ¥ tusen Ã¥r sedan. För vanliga, mänskliga ögon tedde det sig som att Jesus vann vissa delsegrar som i dagens evangelium där Han drev ut den onde anden, men att Han sedan till sist fick se sig besegrad av den onde. Med hjälp av översteprästen Kajfas och Pontus Pilatus triumferade djävulen, dÃ¥ Jesus blev korsfäst och dödad. Men det var bara en skenbar seger. Det som i själva verket hände var Guds kärleks slutliga seger. Det var den Allsmäktige Fadern som lät ondskans makter förgöra och döda Hans Son. Ja, det kan i själva verket sägas att det var Herren själv som slog Jesus med ondskans makter som redskap. Jesus sade till sina lärjungar sedan de lämnat nattvardssalen: â€Denna natt skall ni alla överge mig. Ty det stÃ¥r skrivet: Jag skall slÃ¥ herden, och fÃ¥ren i hjorden skall skingrasâ€.

Det skändligaste av alla brott, avrättandet av den enda rättfärdiga människan som vandrat pÃ¥ vÃ¥r jord – ja, korsfästandet av Härlighetens Herre – detta vände den Allsmäktige Guden till den största av alla välsignelser: frälsning Ã¥t en i mörker och död fallen värld. Satans skenbara triumf, Jesu korsdöd, innebar syndernas förlÃ¥telse för alla människor. PÃ¥ tredje dagen uppväckte Fadern sedan sin Son och gav Honom all makt i Himmelen och pÃ¥ jorden. Jesus är den Starkare.

Men denna seger var – trots att Jesus stod upp kroppsligen – en inre, andlig seger, som bara tron kan uppfatta. Det mänskliga förnuftet ser inte denna seger. Förnuftet betraktar världen likadant nu som för tvÃ¥ tusen Ã¥r sedan. Det ser ingen skillnad. Världssituationen är fortfarande lika illa med krig, hungersnöd, förtryck o.s.v. Trots sitt nederlag hÃ¥ller djävulen majoriteten av mänskligheten kvar i fÃ¥ngenskap och död genom att förblinda dem sÃ¥ att de inte kan se Kristi seger. Han är den starke som med sina vapen förskansat sig i vÃ¥rt hjärtas hus och vi kan omöjligt frigöra oss frÃ¥n honom. Han är oss alltför stark.

Men så kan det hända att Jesus Kristus kommer vandrande förbi satans hus, vårt hjärta. Det sker när evangeliets Ord predikas i Ande och kraft. Om evangeliets Ord då vinner ingång, ja då kommer Jesus till oss och avväpnar satan. Gud give att det kunde ske just nu med dig som hör detta och är bunden av satan!

Vilket är då satans vapen? Han har flera vapen som Han håller oss bundna med. Här kan nämnas den lockande njutningen i gamla syndavanor och rädslan för de reaktioner som kommer av att bekänna Jesu namn. Men satans främsta vapen mot oss är den synd vi har begått. Satan betyder anklagaren, och det är just vår syndaskuld han håller upp framför oss och hävdar att vi inte kan vara Guds barn. Men när Jesus besegrade djävulen på korset tog Han all vår synd på sig och dog i vårt ställe. I och med att syndens skuld utplånades förlorade djävulen alla anklagelsepunkter. Där evangeliet om syndernas förlåtelse genom Jesu försoning predikas och mottas i troende hjärtan blir satan bunden. Genom syndafallet hamnade vi i syndens, dödens och djävulens våld. Men Jesus har kommit för att lösa oss. När evangeliets Ord når oss och vinner ingång i våra hjärtan går Jesus själv, den Starkare, in i den starkes, djävulens, hus och plundrar honom på vad han äger efter att först ha bundit honom, som det står i parallelltexten i Matt. 12:29. Vi är Hans byte i denna plundring. Efter att ha varit ett tillhåll för satan har vi nu blivit ett Guds hus, ett Guds tempel, där Jesus själv gjort sitt intåg och satt sig på tronen. Fridsfursten Jesus har bundit satan och så får den kristne leva i fridsriket (Upp. 20:2-6). Det är Lammets blod, Jesu, Guds Sons, blod, och vittnesbördets Ord, evangeliet alltså, som besegrar åklagaren (Upp. 12:11).

I denna gudstjänsts beredelseord varnades för avfallets risk. Jesus varnar också för detta i sin undervisning i evangeliet. Om efter djävulens utdrivande huset inte uppfylls av Jesus och Hans Ord, kommer den orene anden tillbaka med sju andra andar som är värre än han själv, och de bosätter sig alla i huset. Hur skall detta kunna förhindras? Svaret, predikans avslutande del, är att

Den Starkare behåller huset om Ordet bevaras

Avfall är värre än den rena hedendomen. Där Guds rike har funnits och en gång fått blomstra men sedan dött bort, där är det ofta svårare för Ordet att få fäste och bära frukt igen. Detta visar Jesus också i sin undervisning i dagens evangelium. Jesus berättar nämligen om en människa som haft en oren ande. När denna drivits ut och sökt sig till öknens viloplats – det är nämligen på vattenlösa och öde ställen, där människor inte vistas, som djävulen och hans anhang oftast har sitt tillhåll, då de inte ansätter eller besätter människor (Matt. 4:1) – och sedan vänder tillbaka till samma människa, och då finner huset tomt, så tar han med sig sju andra andar som är värre än han själv och bosätter sig. Det verkar som att det finns olika grader av ondska bland demonerna. Jesus säger ju, att de sju nya andarna är värre än den första. Förutom att de har ökat i antal har ondskan intensifierats.

Jesus säger om denna arma människa, en människa som alltsÃ¥ en gÃ¥ng haft ljuset, men sedan avfallit till mörkret igen: â€För den människan blir slutet värre än början.†Den rena hedningen kan alltsÃ¥ befinna sig i ett bättre läge än den avfallne kristne. Satan kan förskansa sig bättre i ett avfallet hjärta än hos den som aldrig ägt sanningens ljus. Guds straff blir ocksÃ¥ värre.

Men hur skall denna avfallets fruktansvärda risk undvikas? Det gäller att efter utdrivandet av den starke inte lÃ¥ta huset stÃ¥ tomt. Den Starkare skall fÃ¥ regera och befästa sin makt i huset. Men hur sker detta? När Jesus hade undervisat färdigt om det som denna predikan kretsat kring, ropade en kvinna i folkskaran: â€Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat.†Men Jesus avledde henne frÃ¥n sÃ¥dan Maria-fokusering och svarade: â€Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds Ord och bevarar det.â€

Flera gånger har det framhållits i denna predikan att Jesus kommer till oss genom sitt Ord. Det är också så Han behålles i vårt hjärta. Den som hela tiden lyssnar till Guds Ord och bevarar det, gömmer det, i sitt hjärta, är salig därför att då står inte huset tomt. Genom Ordet är Jesus, den Starkare, där och mottar bort den starke djävulen och alla hans orena andar då de kommer för att återta sin gamla boning. Lev alltså av Ordet! Lär Bibeln och andra goda andliga böcker och hör predikan åtminstone varje söndag. Då prisas du av Jesus salig och då skall inte djävulen kunna besegra dig.

Amen.

LÃ¥t oss be:

Lovad vare Gud och välsignad i evighet

som med sitt Ord tröstar, lär, varnar och förmanar oss.

Hans helige Ande stadfäste Ordet i våra hjärtan

så att vi inte må vara glömska hörare

utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod

intill änden och varda saliga. Amen.