PÃ¥ eget förlag, Arne Lindgren Bok, hÃ¥ller nämnde författare och kh. em. pÃ¥ med en utgivning av Anders Nohrborgs klassiska postilla Den fallna människans salighetsordning. De 73 predikningarna planeras att bearbetade ges ut i nio böcker. Hittills har tvÃ¥ böcker getts ut. Den första behandlade Gudsuppfattningen. Denna bok behandlar människosynen eller â€ditt läge innan du accepterat erbjudandet†som är Lindgrens övergripande rubrik för de 13 predikningarna. Det speciella med Nohrborgs postilla är att den inte är uppställd efter kyrkoÃ¥ret utan systematiserad efter salighetsordningen. Naturligtvis följer denna utgivning samma system.

Bearbetningen består främst i att predikningarna kraftigt förkortats. Ett stickprov gav vid handen att predikan 22 e tref till omfånget är reducerad till knappt hälften, predikan 23 e tref till en knapp tredjedel och predikan 10 e tref till ca en fjärdedel.

Saligheten präglas dessutom av Lindgrens speciella terminologi och stil. SÃ¥ kallas t.ex. Herren konsekvent JAG ÄR. Den oomvändes falska säkerhet i synden kallas â€kroppsfixerad säkerhet†(t.ex. s 17, 61, 63, 74). Förvirringen som hör till syndafördärvet beskrivs sÃ¥ här: Den â€kan liknas vid det som elefanten Ã¥stadkommer i en porslinsbutik†(s 6). Otron sägs vara â€ett utslag av delaktighet i djävulens bojkott mot Herren och hans smorde†(s 49). Det ibland särpräglade sprÃ¥ket fungerar för det mesta bra och inspirerar läsaren till djupare begrundan. Formuleringarna är ofta träffande och knyter ibland an till aktuella företeelser i vÃ¥r tid. SÃ¥ ställs t.ex. en dyster diagnos pÃ¥ vÃ¥r samtids kyrka (s 51).

Lindgren har dessutom på några ställen fört in egna längre synpunkter. T.ex. sägs (med rätta) Bibel 2000-översättningen (och även Evangelieboken 2002) vara framsprungen ur för Bibeln själv främmande premisser. Resultatet har blivit att sambandet mellan GT och NT kraftigt försvagats därigenom att de messianska profetiorna suddats bort eller gjorts otydliga (s 60).

Trots att Nohrborg endast blev 42 år gammal (död 1767) hade han hunnit skaffa sig en närmast osannolik bibelkunskap. Det märks genom bibelhänvisningarna. Man blir imponerad över bredden. Många ovanliga ställen lyfts fram ur såväl GT, NT som Apokryferna. Den som tar sig tid att slå upp ställena får ett gediget bibelstudium. Saligheten passar därför som bok för bibelstudiegruppen. Den är knappast till för nybörjaren utan för den som vill äta av den fastare födan.

Saligheten är genom sin systematiska framställning samtidigt en djupgÃ¥ende kristen troslära. Nohrborgs original har inte utan anledning kallats en lekmannadogmatik. Saligheten är klar och saklig, fri frÃ¥n känslosvall och svärmeri. Särskilt i vÃ¥r tid dÃ¥ Ã¥ ena sidan en psykologiserande förkunnelse och Ã¥ andra sidan den karismatiska vÃ¥gen hotar den klassiska, bibliska, evangelisk-lutherska tron är det välgörande att ta del av den undervisning som här möter. Den ytliga (och lagiska) formen av kristendom avvisas: â€I stället för att komma som barnet till sin avhÃ¥llne far och fattig i sin egen ande öppna sig för hans rikedomar, försöker man stundom att själv provocera fram känslor och förnimmelser, som om kristendomens kraft bestÃ¥r i att se, känna och smaka. SÃ¥ ytligt förhÃ¥ller det sig ju aldrig i verkligheten†(s 43).

Nohrborg förenar luthersk-ortodox lära med ett pietistiskt intresse för den enskilda människosjälen och dess olika tillstånd, vilka analyseras på ett skarpsinnigt sätt. Den som vill rannsaka sig själv och sin kristna tro får särskilt här i Saligheten del 2 hjälp till självprövning. Vi möter sådana predikningar som Din fördärvade natur (12 e tref), Ditt högmod (17 e tref) och Ditt fromma hyckleri (23 e tref).

Saligheten är fast förankrad i Bibeln och bekännelsen. Den enda frälsningsmöjligheten är rättfärdiggörelse genom tron allena. PÃ¥ s 2, som introducerande motto, beskrivs rättfärdiggörelsen närmare, ett ställe som det pÃ¥ ett par ställen hänvisas tillbaka till: â€I synden finns det olika grader, men inte sÃ¥ i rättfärdigheten. Den som är det minsta syndig är inte rättfärdig. Det är därför som en människa mÃ¥ste fÃ¥ fly till Jesus som gör syndare rättfärdiga. Hon fÃ¥r dÃ¥ hans kompletta rättfärdighet som sin. Det är innebörden i ordet rättfärdiggörelse. Det är bara en hundraprocentig syndfrihet som är gÃ¥ngbar i himlen. Aldrig skall nÃ¥got orent komma in där, Uppb 21:27.â€

Lars Borgström km, Uppsala

Arne Lindgren: Saligheten enligt Anders Nohrborg, del 2, 84 s
Arne Lindgren Bok ISBN 91-631-4848-X Linköping 2003
Beställning: tfn/fax: 013-15 41 82