Rätta och orätta domar, av Lars Borgström

Du skall inte döma

Jesus har lärt sina lärjungar genom alla tider att be “FörlÃ¥t oss vÃ¥ra skulder, sÃ¥som ock vi förlÃ¥ta dem oss skyldiga äro” (Matt. 6: 12). En kristen skall aldrig vägra nÃ¥gon förlÃ¥telse. Ett oförsonligt sinnelag hör hedendomen till. Den som är kristen vet sig stÃ¥ i en oändligt stor tacksamhetsskuld till Gud. Skulle Gud döma sÃ¥som Hans rättvisa kräver och vÃ¥ra synder har förtjänat, skulle vi alla gÃ¥ den eviga förtappelsen till mötes. Detta vet varje kristen, men han har ocksÃ¥ fÃ¥tt se hur Gud älskat världen och utverkat förlÃ¥telse genom sin Son. Att ha fÃ¥tt möta Guds nÃ¥defulla kärlek, att veta sig fullkomligt förlÃ¥ten, leder ofelbart till att man själv genast vill förlÃ¥ta andra.

PÃ¥ samma sätt, fast omvänt, förhÃ¥ller det sig med dömandet. En Jesu lärjunge skall inte döma sin nästa. “Ty med den dom som ni dömer med, skall ni bli dömda”. Gud kommer alltsÃ¥ inte visa nÃ¥d emot den som själv är hÃ¥rd och dömande mot sina medmänniskor. Här mÃ¥ varje människa pröva sig själv sÃ¥ att hon inte kommer under domen! Men, finns det dÃ¥ ingen gräns för förlÃ¥tandet efter vilken jag har rätt att döma? kanske du undrar. Nej, sjuttio gÃ¥nger sju gÃ¥nger skall du förlÃ¥ta (Matt. 18: 22).

Du skall döma

I 5 Mos. 13: 5 stÃ¥r det hur de falska profeterna skall behandlas: “Den profeten eller den som har drömsyner skall dödas, ty han predikade avfall frÃ¥n HERREN, er Gudâ€. Detta är nu inte ett utslag av att GT skulle vara mer lagiskt än NT. Även kärlekens apostel Johannes är oförsonlig mot de falska lärarna: “Om därför nÃ¥gon kommer till er och inte för med sig denna lära (d.v.s. Kristi), sÃ¥ skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen” (2 Joh. v. 10). Intoleransen mot den falska läran bland Guds folk är densamma tiderna igenom, sÃ¥väl före som efter Jesu fullbordade verk. Skillnaden är att under gammaltestamentlig tid utgjorde Guds folk en teokratiskt styrd geografisk nation, Israel. Därför var det nödvändigt att även i det yttre hÃ¥lla nationen ren frÃ¥n falska profeter, avgudadyrkan m.m. I det nya förbundet är kyrkan däremot ett andligt rike som bestÃ¥r av alla människor över hela världen som tror pÃ¥ Kristus. Därför kan och skall vi inte i yttre mening Ã¥tlyda alla gammaltestamentliga samhällslagar som gällde nationen Israel (t.ex. 5 Mos. 13: 5). Men själva saken, bestraffandet och undvikandet av de falska lärarna, är för evigt gällande. Endast medlen för detta skiftar.

Inget överseende skall alltsÃ¥ visas de falska lärarna. Det vore kärlekslöst mot de troende, särskilt de svaga i tron som lätt kan föras vilse, att lÃ¥ta de falska lärarna predika ostört och oemotsagt. Guds Ord uppmanar oss att träda upp emot dem: “Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord!” (Hes. 13: 2). (Se även vad Paulus skriver i 2 Tim. 4: 1-2). Villolärarna skall inte skyddas utan tvärtom namnges sÃ¥ att var och en fÃ¥r möjlighet att ta sig i akt för dem som kommer med falsk förkunnelse. SÃ¥ gör Paulus dÃ¥ han uttryckligen varnar för Hymenus och Filetus (2 Tim. 2: 17-18) och Alexander (2 Tim. 4: 14-15).

Här gäller det naturligtvis att vara taktfull utan att brista i fasthet. Sker tillrättavisandet av motstÃ¥ndarna i ödmjukhet, dÃ¥ kan de kanske komma “till insikt om sanningen och nyktra till och slippa loss ur djävulens snara, där de hÃ¥lls fÃ¥ngna, sÃ¥ att de gör hans vilja” (2 Tim. 2: 25-26).

Se till att du inte själv blir dömd

Den synd som Jesus talar om är att ha en bjälke i ögat. Bjälken medför ett svÃ¥rt synfel som bestÃ¥r i att man saknar självkännedom och samtidigt kräver hög moral av andra. Flisorna i andras ögon märker man, men inte bjälken i det egna. Jesus vill att det skall vara pÃ¥ motsatt sätt bland oss kristna. Han vill att vi skall vara stränga mot oss själva och milda mot andra. Samtidigt vill Han att vi skall leda andra till rätta. Men för att kunna göra detta mÃ¥ste vi först befria oss själva frÃ¥n dessa fel. “Ta först bort bjälken ur ditt eget öga! DÃ¥ kommer du att se sÃ¥ klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga”.

Men hur skall vi bli kvitt den skuld som vi gjort oss skyldiga till genom vÃ¥rt egenrättfärdiga dömande av andra? Finns det förlÃ¥telse att fÃ¥? Ja, det gör det! Din stora bjälke, som du haft i ögat och som fÃ¥tt dig att sÃ¥ högmodigt döma andra, den bar Jesus pÃ¥ sina axlar längs smärtornas väg. Den spikades fast som tvärbjälke pÃ¥ träpÃ¥len pÃ¥ Golgata. Ã…ngra därför din egenrättfärdighet och ditt högmodiga dömande, och kom till Frälsaren med din bekännelse, sÃ¥ är allt dig förlÃ¥tet. PÃ¥ korset sonades all världens synd i Jesu blod. “SÃ¥ finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus” (Rom. 8: 1).